Gizlilik Politikası

Denizli Sanayi Odası Aydınlatma Metni

Denizli Sanayi Odası olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Denizli Sanayi Odası, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 sayılı Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.
 

1- Kanunda Yer Alan Temel Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu Kayalar Mahallesi Menderes Bulvarı 6013. Sokak, No.:89, 20030 Merkezefendi/Denizli adresinde mukim Denizli Sanayi Odasıdır.

Veri kayıt sistemi (VERBİS): Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

 

2- Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği 

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Denizli Sanayi Odası tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 

3- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Denizli Sanayi Odası tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

• Denizli Sanayi Odası’nın yürüttüğü faaliyetlerin mevzuata ve Denizli Sanayi Odası politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Denizli Sanayi Odası iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

• Denizli Sanayi Odası kapsamında yürütülecek olan kutlama, etkinlik, organizasyon, seyahat
faaliyetleri için düzenlemelerin yapılması;

• Denizli Sanayi Odası’na üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, süreçlerin yürütülmesi, üyelere karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iletişimin sağlanması;

• Seçim süreçlerinin yürütümü;

• Denizli Sanayi Odası’nın insan kaynakları politikasının belirlenmesi ile faaliyetlerinin yürütülmesi ve icra edilmesi; Oda bünyesinde çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi;

• Denizli Sanayi Odası ile iş ilişkisi içerisinde olunan ilgili kişiler/bakanlıklar/kurumlar ile ticari, teknik, hukuki emniyetinin sağlanması ve işbu gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlanması;

• Denizli Sanayi Odası tarafından yürütülen proje faaliyetlerinin düzenlenmesi;

• Kapasite raporlarının düzenlenmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;

• Eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi;

• Resmî kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi;

• Denizli Sanayi Odası’nın iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, bütçelendirme), işletme içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonlarının yönetilmesi;

• Resmî makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması;

• Denizli Sanayi Odası’na ait fiziki mekânların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı ve sairi sistemlerle sağlanması;
• Denetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütümü;

• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi;

• KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

• Faaliyetlerimiz kapsamında gerekli iş ve bilgilerin işlenmesi amacı ile verileriniz otomatik karar verme kapsamında sınıflandırılmaktadır. Bu durum oluşturulacak raporlar ve ilgili kuruluşlara sunulacak belgeler için zorunluluk arz etmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi yasal ve sözleşme gereği zorunluluk olup, verilerinizin sağlanmaması durumunda Denizli Sanayi Odası ile iş ilişkisi olan gerçek/tüzel kişilerin ticari faaliyetin yürütülmesi, üyelik faaliyetlerinin yürütülmesi, mevzuat kapsamında gerekli olan bildirimler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin icrasının sağlanması, hukuki-teknik-ticari emniyetin sağlanması imkânsız hale gelecektir.

 

4- Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği/Yurt Dışına Aktarım

Kişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile KVKK m.8 ve m.9 kapsamında, Denizli Sanayi Odası tarafından aşağıda yer alan kişilere aktarılmaktadır:
• Denizli Sanayi Odası’nın iş ortakları ve iştirakleri,
• Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kurumlar,
• Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, idari ve yasal merciler ve özel mevzuatların emrettiği kurum, kuruluş, kişi ve işletmeler ile;
• Ürün ve hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere, Aktarılması halinde, yine aktarılacak yurtiçi kurum ve/veya işletmenin de KVKK uyumluluğu ve veri güvenliğinin bulunup bulunmadığı sorulmak sureti ile aktarılacaktır.
Kanun’un 9. maddesine göre, yurt dışına kişisel verilerinizin aktarımı;
• İlgili kişinin açık rızasının bulunması veya
• Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından güvenli kabul edilen ülkeler) kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı, (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar),
• Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı durumunda (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurul’un izninin bulunması, durumlarında gerçekleşebilir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu güvenli kabul edilen ülkeleri ilan edecektir.

 

5) Kişilerin Verilen Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Denizli Sanayi Odası tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve Denizli Sanayi Odası politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, Denizli Sanayi Odası’nın meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

6) Kişisel Verilerin Saklanacağı Süre
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Azami süre belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:
• İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,
• İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,
• İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,
• İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,
• Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,
• Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi.

 

7) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.kso.org.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Denizli Sanayi Odası Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Denizli Sanayi Odası’na iletmeniz durumunda Denizli Sanayi Odası talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Denizli Sanayi Odası tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.
 
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. Uluslararası mevzuat kapsamında da ilgili kişinin yukarıda sayılan hakları dışında; kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veya aktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur.

Başvuru
Yöntemi

Başvurunun
Yapılacağı Adres 

Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru
[Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması] 
Kayalar Mahallesi Menderes Bulvarı 6013. Sokak, No.189, 20030 Merkezefendi/Denizli Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru  Kayalar Mahallesi Menderes Bulvarı 6013. Sokak, No.189, 20030 Merkezefendi/Denizli  Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru
[Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]
denizlisanayiodasi@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru
[İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle] 
dso@dso.org.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Başvurulacak Veri Sorumlusu Bilgileri
• Adres: Denizli Sanayi Odası
• Kayalar Mahallesi Menderes Bulvarı 6013. Sokak, No.189, 20030 Merkezefendi/Denizli
• E-posta: dso@dso.org.tr (Telefon ile başvurunuzun ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi almanızı tavsiye ederiz.)
• Telefon Numaramız: (Bilgi almak için)
Tel: 0.258 242 10 04-295 80 80