Kapasite Raporları

(Not: Kapasite Raporu başvurularının en az 5 hafta önceden yapılması önemle rica olunur.)

Odamız Kapasite Şubesi, ilimizin üretim, ham ve yardımcı madde potansiyelinin bilinmesi ve düzenli şekilde güncellenmesi amacıyla tüm imalat sektörlerinde faaliyette bulunan özel sektör tesislerinin kapasitelerini saptayıcı ve bunu belgeleyici çalışmalar yapar. Kapasite Raporu; sınai üretim, sınai hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren iki yıl (yönetmelikte belirtilenler haricinde) geçerli olan bir belgedir. Ancak üretim sırasında kullanılan makinalar kiralık ve sözleşme süresi 2 yıldan az ise kira sözleşmesi bitim süresi raporun geçerlilik süresini belirler. Makina kira sözleşme süresi kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu tesislere kapasite raporu düzenlenmez. Kapasite Şubesinde görevli bilirkişilerce firma iş yerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) onayını almak üzere Ankara’ya gönderilmektedir. Kapasite raporlarının yeknesaklığı, yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda TOBB tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır. Günün teknolojilerini yansıtmayan kriterlerin tespiti ve güncelleştirilmeleri için gerekli girişimlerde bulunulması da Kapasite Şubesinin görevleri arasındadır.

T.O.B.B. web sayfasında da yayımlanmakta olan kapasite raporu düzenleme kriterlerini görmek için;

Kapasite Raporunu Zorunlu Kılan Mevzuat

 • 5174 Sayılı TOBB Kanunu,

 • TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 41)

 • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,

 • İthalat ve ihracat Yönetmelikleri

 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler,

 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununa göre hazırlanmış Muamelat Yönetmeliğinin 41. Maddesi sınai tesislerin kapasitelerinin tespiti ile ilgilidir. Söz konusu maddede; “Odalar, çalışma alanlarında bulunan sınai işletmelerin kapasitelerini tespit eder ve bu işletmelerin üretim gücünü gösteren kapasite raporlarını düzenler. Ticaret odaları ile sanayi odalarının ayrı olduğu yerlerde, sanayiciler için kapasite raporları sanayi odasınca düzenlenir. Ancak, sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların kapasite raporları ticaret odasınca düzenlenir. Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınai işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu yerdeki odaca yapılır.” denilmektedir. Sanayici vasfının tarifi ise 5174 sayılı TOBB kanununun 5. maddesinde : “Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri hâlde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan iş yerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla sanayici sayılır.” şeklinde yapılmaktadır. Dolayısıyla İlimiz gibi Ticaret ve Sanayi Odasının ayrı ayrı kurulu olduğu yerlerde yukarıda yer alan sanayici vasfına haiz işletmelerin Sanayi Odalarına kaydolarak kapasite raporlarını düzenletmeleri yasal yükümlülüktür. 

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler;

• İndirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen ve yasal bir zorunluluk olan “Sanayi Sicil Belgesi” müracaatlarında,

• Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Geçici Kabul İzin Belgesi gibi belgelerin müracaatlarında ve bu belgeler ile ilgili diğer işlemlerin yürütülmesi ve taahhüt hesaplarının kapatılmasında,

• Vergi incelemelerinde,

• Kamu ve özel sektör ihalelerinde,

• İthalat ve İhracat işlemlerinde,

• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

• Kredi teminlerinde,

• Fuarlara katılımlarda,

• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde kullanılmaktadır.
 

Kapasite Raporu Müracaatı

Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için Denizli Sanayi Odasına üye olmak zorunludur. Müracaat ‘Kapasite Raporu Talep Formu’ nun doldurularak Ekinde bulunan belgelerin hazırlanması sureti ile Odamız Etüt ve Raporlama Birimine yapılır.
 

Kapasite Raporu Ücretleri


Denizli Sanayi Odasına:
9.000₺

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Hesabına:
3.750₺

Açıklama olarak: "Firma ünvanı ve Kapasite Raporları Ücreti" yazmanız yeterlidir.

Kapasite Raporunun Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hesabına yatan ücret dekontu aslı

 • Son aya ait SGK Sigortalı Hizmet listesi fotokopisi

 • Firmaya ait makine-teçhizatın firma mülkiyetinde olduğunu gösterir demirbaş kaydı (İmza ve kaşeli)

 • Son Döneme ait bilanço fotokopisi

 • İmza sirküsü fotokopisi

 • Arazi–Bina firmaya ait ise Tapu fotokopisi, kiralık ise kira kontratı fotokopisi

 • Kiralık makine ve teçhizat mevcut ise kira sözleşmesi aslı ve kiraya veren tarafın imza sirküsü fotokopisi

 • Başvuru formunda ‘var’ olarak işaretlenen kalite ve izin belgelerinin fotokopileri

 • Ocaklar için alınacak raporlarda Ocak Ruhsatı

 • Diğer tevsik edici belgeler